บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ. ) จำกัด 49 ปี แห่ง ความภาคภูมิใจ ในบริการ
คุณอยู่ที่หน้า  หน้าแรก  บริการท่องเที่ยว ออนไลน์  ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ราชบุรี สวนผึ้ง ธารน้ำร้อนบ่อคลึง ถ้ำเขาบิน มรกตตะวันตก
  เริ่มต้นที่นี่
 บริการท่องเที่ยว ออนไลน์
 ข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไทย
 สาระความรู้
 สมัครสมาชิก
 ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
 ประวัติบริษัท
 ติดต่อเรา
 
 
   
  บริการจอง ทัวร์ในประเทศ ออนไลน์
ชื่อ : ทัวร์ในประเทศ ราชบุรี สวนผึ้ง ธารน้ำร้อนบ่อคลึง ถ้ำเขาบิน มรกตตะวันตก
รหัส : PKCMOM 04
วันเดินทาง : ทุก เสาร์ – อาทิตย์ ปี 2552 (เริ่มต้นเดินทาง 8 ท่านขึ้นไป)
รายละเอียด :

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ราชบุรี – สวนผึ้ง
06.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถปรับอากาศ สู่จังหวัดราชบุรี
07.30 น. ชมตลาดน้ำดำเนินสะดวก ตลาดน้ำที่ดังกระฉ่อนไปทั่วโลก เป็นตลาดน้ำที่มีสีสัน ชีวิตชีวา
เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า กับเมนูชาวตลาดน้ำ แล้วนั่งเรือชมสินค้า มากมายผสานเสียงแม่ค้าเจื้อยแจ้ว
ไปจนถึงแหล่งเตาตาล
10.00 น. สู่วัดมหาธาตุ
10.30 น. วัดมหาธาตุเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง ที่ปรากฏหลักฐานจากพระปรางค์ และ
กำแพงแลงที่ได้รับอิทธิพลจอกขอม อีกทั้งพระพุทธรูปศิลาสมัยต่างๆ ได้แก่ ทวารวดี ลพบุรี อยุธยา
อันเป็นพัฒนาการที่ต่อเนื่องกันมาในแต่ละยุคสมัย ภายใน
วิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้นมีขนาดใหญ่ สององค์
ประทับหันหลังชนกัน คือ พระมงคลบุรี หันพระพักตร์ทางทิศตะวันออก และพระสัมฤทธิ์หัน
พระพักตร์ทางทิศตะวันตก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. ชมถ้ำเขาบิน เป็นถ้ำใหญ่แบ่งเป็นห้องได้ 8 ห้อง แต่ละห้องมีชื่อเรียกได้แก่ ศิวะสถาน
โถงอาคันตุกะ ธารอโนดาต สกุณชาติคูหา เทวสภาสโมสร กินนรทัศนา พฤกษาหิมพานต์ อุทยานทวยเทพ
ในแต่ละห้องมีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตา แตกต่างกันไปตามแต่จินตนาการ
15.30 น. เดินทางสู่อำเภอสวนผึ้ง มีภูมิประเทศ และบรรยากาศคล้ายเชียงใหม่ จึงได้รับขนาน
นามว่าเป็น “มรกตตะวันตก”
16.30 น. เข้าที่พัก ................................
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ

วันที่สองของการเดินทาง สวนผึ้ง – กรุงเทพฯ

07.00 น. สูดอากาศสดชื่น แล้วรับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท
08.00 น. สู่อุทยานธรรมชาติวิทยา
08.30 น. อุทยานธรรมชาติวิทยา ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มี
ห้องจัดแสดงพระราชกรณียกิจ จึงทำให้ทราบว่าสิ่งที่พระองค์ทรงทำเป็นสิ่งแรกคือ พัฒนาเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร อันเป็นที่มาของสัญลักษณ์เด็กหัวจุก บริเวณอุทยานฯ ตกแต่งพื้นที่ร่มรื่นเป็นระเบียบ
ทำหุ่นจำลองแสดงวิธีการล้างแร่
09.30 น. สู่ธารน้ำร้อนบ่อคลึง
10.00 น. ธารน้ำร้อนบ่อคลึง น้ำแร่ธรรมชาติที่นิยมแช่เพื่อสุขภาพ รักษาอาการปวดเมื่อยได้ดี
เชิญท่านแช่น้ำแร่ตามอัธยาศัย
11.00 น. เดินทางเข้าเมืองราชบุรี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. ชมเมืองโบราณบ้านคูบัว เป็นโบราณสถานในสมัยทวารวดี เมื่อประมาณ พ.ศ.1200
ในอดีตเป็นเมืองท่าชายฝั่งลุ่มน้ำแม่กลอง เชื่อมต่อปากอ่าวออกสู่ทะเล มีการค้นพบ โบราณวัตถุเช่น
พระพุทธรูปดินเผา เทวรูป ผอบทองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งจัด แสดงในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
ใกล้กันกับเมืองโบราณคูบัว มีศูนย์ทอผ้าบ้านคูบัว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวยวนซึ่งปลูก
บ้านเรือนอยู่อาศัยในละแวกนี้ รัชกาลที่ 1 ได้ อพยพผู้คนชาวยวนเหล่านี้มาจากเชียงแสน
ชนเหล่านี้ได้นำเอกลักษณ์งานทอผ้าติดตัว มาด้วย และสืบทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน โดยเฉพาะผ้าซิ่นตีนจก
ได้รับการยกย่องว่าเป็น สุดยอดของผ้าซิ่น และมีผ้าขาวม้า สีสันลวดลายต่างๆ ฯลฯ
14.30 น. สู่โรงงานผลิตโอ่ง
15.30 น. โรงงานปั้นโอ่งรัตนโกสินทร์ เป็นโรงงานเก่าแก่ของราชบุรี มีตั้งแต่โอ่งใบจิ๋ว และ
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นอื่นๆ ทั้งรูปแบบโบราณและแบบทันสมัยมากมาย
18.00 น. กลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ค่าบริการ :
เริ่มต้นเดินทาง 8 ท่านขึ้นไป
ท่านละ 3,700 บาท
คำแนะนำเพิ่มเติม
ควรสำรองบริการ ล่วงหน้า อย่างน้อย 2 สัปดาห์
อัตรานี้รวม :
• รถ
• เรือ
•
ที่พัก 1 คืน ห้องละ 2 ท่าน
• อาหาร 5 มื้อ
• ค่าเข้าชม
• เจ้าหน้าที่
• ประกันภัยการเดินทาง


อัตรานี้ไม่รวม :
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , มินิบาร์ เป็นต้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
 
02 758 5035 - 7
  Fax. 02 758 5039
  E-mail: sales@edtourcenter.com
  sales@edtourcenter.com
สำรองบริการออนไลน์
รายละเอียดผู้สำรองบริการ  
ชื่อ & นามสกุล:
โทรศัพท์:
โทรศัพท์ มือถือ:
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดการสำรองบริการ  
สำรองบริการ:
วันที่เดินทาง:
ผู้เดินทาง: ผู้ใหญ่
  เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ: มังสวิรัต     ท่าน
มุสลิม   ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเีอียดหลังการสำรองบริการ  
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ: โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ Msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย:


แผนที่มาชำระเงินที่บริษัท
ชื่อ เลขที่บัญชีบริษัท
ขั้นตอนการชำระเงินผ่านตู้ ATM
ขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
ท่านประสงค์จะชำระเงินภายในวันที่:
ท่านต้องการให้เราแจ้งเตื่อนการ
ชำระเงินค่าบริการ หรือไม่:
แจ้งเตือน
ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความสะดวก และประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Booking

บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ.) จำกัด  ใบอนุญาตเลขที่ 11/623
Education Tour Centre (S.T.S.) Company Limited  T.A.T. License 11/623
221/1-2 Moo. 5 Srinakarin Rd. ,Somrong Nua ,Muang , Samutprakarn 10270 Thailand
Tel. (+662) 758 5035 - 7  Fax.
(+662) 758 5039