บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ. ) จำกัด 49 ปี แห่ง ความภาคภูมิใจ ในบริการ
คุณอยู่ที่หน้า  หน้าแรก  บริการท่องเที่ยว ออนไลน์  ทัวร์ในประเทศ นมัสการรอยพระพุทธบาท – ตักบาตรดอกไม้ – เยือนชาวไทยวน ล่องแม่น้ำป่าสัก – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
  เริ่มต้นที่นี่
 บริการท่องเที่ยว ออนไลน์
 ข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไทย
 สาระความรู้
 สมัครสมาชิก
 ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
 ประวัติบริษัท
 ติดต่อเรา
 
 
   
  บริการจอง ทัวร์ในประเทศ ออนไลน์
ชื่อ : ทัวร์ในประเทศ นมัสการรอยพระพุทธบาท – ตักบาตรดอกไม้ – เยือนชาวไทยวน ล่องแม่น้ำป่าสัก – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
รหัส : PKCMOM 05
วันเดินทาง : 6 – 7 กรกฎาคม 2552 ( เข้าพรรษา อาสาฬหบูชา )
รายละเอียด :

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สระบุรี
06.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถปรับอากาศ พร้อมบริการอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ เดินทางสู่จังหวัดสระบุรี
08.00 น. แวะรับประทานอาหารเช้า
09.30 น. ที่อำเภอเสาไห้ ทำบุญไหว้พระที่วัดสูง ชมเสาร้องไห้ กับเรื่องราวเล่าเป็นตำนาน “บ้านเสาไห้”
10.00 น. วัดต้นตาล ชม กลุ่มสตรีทอผ้า ตำบลต้นตาล ทอผ้าด้วยกี่กระตุก มีทั้งผ้าพื้นและผ้าลวดลายต่าง ๆ
ได้แก่ ผ้าลายขิด ผ้าจก ผ้ามุกที่ทออยากและได้ชื่อว่างดงามที่สุด นอกจากนี้มีผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้า ผ้าห่ม ผ้าเช็ดหน้าฯลฯ
ท่านที่ชอบเสื้อผ้าสำเร็จรูปหรือต้องการสั่งตัด เชิญได้ที่ณัฐธิวรรณผ้าไทย ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน
10.40 น. ชม วัดเขาแก้ววรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่สร้างเมื่อ พ.ศ. 2171 ในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรรม
วัดนี้ตั้งอยู่บนเขา องค์เจดีย์ลักษณะย่อมุมไม้สิบสองประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุของพระสาวก
11.00 น. ชม หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน เรือนไทยริมแม่น้ำป่าสัก เป็นแหล่งเรียนรู้และมรดกทางวัฒนธรรม
ชมการแสดงพื้นบ้านจากลูกหลานชาวไทยวน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. นมัสการรอยพระพุทธ ณ วัดพระพุทธบาท เป็นสิริมงคล ชมมณฑปที่มีความงดงามวิจิตรและบาน
ประตูมุกทั้งแปดบาน มีลวดลายสวยงาม
15.00 น. ชมขบวนแห่บุปผชาติ และขบวนแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน พุทธศาสนิกชนเตรียมดอกไม้
โดยเฉพาะดอกเข้าพรรษาที่สามารถหาซื้อได้ในบริเวณงาน ที่ชาวบ้านไปเก็บดอกเข้าพรรษาจากบนเขามาขาย
พระภิกษุดำเนินบิณฑบาตร เป็นขบวนนับร้อยรูป เพื่อรับประเพณีการ ตักบาตรดอกไม้ จากพระพุทธศาสนิกชน
จากนั้นพระภิกษุจะนำดอกเข้าพรรษาที่ได้รับบิณฑบาตรนั้นขึ้นไปบูชารอบพระพุทธบาท บริเวณงานมีการออกร้าน
ของที่ระลึก ของฝากมากมาย ให้ท่านเดินชมเพลิดเพลิน
17.30 น. เข้าที่พัก มวกเหล็ก เฮลท์ สปา แอนด์ รีสอร์ท
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น

วันที่สองของการเดินทาง สระบุรี – กรุงเทพฯ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท
08.30 น. ชมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนแกนดินเหนียวที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาว 4.5 กิโลเมตร
เป็นอีกหนึ่งในโครงการพระราชดำริ ยังประโยชน์แก่เกษตรกรและลดความเสียหายในภาวะ อุทุกภัย
เชิญท่านนั่งรถลากพ่วง แล่นบนสันเขื่อน ชมทัศนียภาพทะเลสาบเหนือเขื่อนที่กว้างไกลสุดสายตา
แล้วชมพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก
10.45 น. นมัสการหลวงพ่อโตพรหมรังสี องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่วัดโนนกุ่ม
อำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา ในบริเวณวัดจัดสวนสวยงาม
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.15 น. แวะมวกเหล็ก มีของดีขึ้นชื่อหลายอย่าง ให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝากถูกใจ
17.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ค่าบริการ :
เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน
ท่านละ 3,200 บาท
คำแนะนำเพิ่มเติม
ควรสำรองบริการ ล่วงหน้า อย่างน้อย 2 สัปดาห์
อัตรานี้รวม :
• รถปรับอากาศ
• ที่พัก ห้องละ 2 ท่าน
• อาหาร 5 มื้อ
• ค่าเข้าชม
• ประกันภัยการเดินทาง


อัตรานี้ไม่รวม :
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , มินิบาร์ เป็นต้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
 
02 758 5035 - 7
  Fax. 02 758 5039
  E-mail: sales@edtourcenter.com
  sales@edtourcenter.com
สำรองบริการออนไลน์
รายละเอียดผู้สำรองบริการ  
ชื่อ & นามสกุล:
โทรศัพท์:
โทรศัพท์ มือถือ:
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดการสำรองบริการ  
สำรองบริการ:
วันที่เดินทาง:
ผู้เดินทาง: ผู้ใหญ่
  เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ: มังสวิรัต     ท่าน
มุสลิม   ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเีอียดหลังการสำรองบริการ  
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ: โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ Msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย:


แผนที่มาชำระเงินที่บริษัท
ชื่อ เลขที่บัญชีบริษัท
ขั้นตอนการชำระเงินผ่านตู้ ATM
ขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
ท่านประสงค์จะชำระเงินภายในวันที่:
ท่านต้องการให้เราแจ้งเตื่อนการ
ชำระเงินค่าบริการ หรือไม่:
แจ้งเตือน
ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความสะดวก และประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Booking

บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ.) จำกัด  ใบอนุญาตเลขที่ 11/623
Education Tour Centre (S.T.S.) Company Limited  T.A.T. License 11/623
221/1-2 Moo. 5 Srinakarin Rd. ,Somrong Nua ,Muang , Samutprakarn 10270 Thailand
Tel. (+662) 758 5035 - 7  Fax.
(+662) 758 5039